04 بهمن 1400 ساعت 08:13

خیر. در عمل اسلیو قسمت ذخیره ای معده از بدن خارج می شود و امکان برگشت آن وجود ندارد.

Template Design:Dima Group